Regulamin infoportfel.pl

Ważne reguły:
-> statut określa reguły i kryteria używania strony infoportfel.pl,
-> by korzystać z witryny, niezbędna jest darmowa rejestracja,
-> rejestracja oznacza danie zgody na respektowanie reguł regulaminu.

Witryna odmawia zapożyczania i przedruku publikacji zawartych na infoportfel.pl. Wiąże się to z art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4.02.1994 r.

Pełną odpowiedzialność prawną za treść na serwisie ponosi jedynie twórca.

Wyłączenie winy właściciela strony:
-> strona infoportfel.pl ma styl poglądowy, udostępniane w nim artykuły nie przedstawiają wskazówek czy procedury zachowania w danych sytuacjach,
-> posiadacz serwisu nie jest odpowiedzialny za zawartość publikacji, ani za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku zastosowania się do zawartości tekstu,
-> w artykułach formułowane są refleksje użytkowników, nie administratora witryny,
-> właściciel witryny nie odpowiada za tematykę komentarzy umieszczanych pod artykułami przez internautów.

Umieszczanie artykułów:
1. artykuł winien mieć co najmniej 2500 znaków bez odstępów,
2. dodawane są jedynie nienaganne gramatycznie teksty, teksty z omyłkami gramatycznymi i ortograficznymi są odrzucane,
3. każda treść musi posiadać dołączoną grafikę odpowiadającą tematyce tekstu. Załączony obrazek powinien być zgodny z Ustawą o prawach autorskich,
4. zawartość publikacji powinna być unikalna i nie może być udostępniana na pozostałych stronach, zarówno przed, jak i po zamieszczeniu na infoportfel.pl,
5. autor tekstu oznajmia, że przemyślenia opisane w felietonie stanowią jego własne opinie. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość artykułów i za potencjalne szkody będące skutkiem zastosowania się do publikacji,
6. artykuły oraz adresy w linkach nie mogą mieć niedozwolonej z polskim prawem treści, obejmuje to również zawartość dla osób pełnoletnich,
7. dołączane teksty powinny być atrakcyjne i o charakterze poglądowym. artykuły opublikowane na stronie infoportfel.pl winny być przejrzyste dla wszystkich internautów,
8. artykuł może zawierać nie więcej niż jeden link w akapicie w formie URL lub brand.
9. autor oznajmia, że ma do niej nieograniczone prawa autorskie.

Administrator strony infoportfel.pl może nie przyjąć publikacji bez udzielania pobudki. Poza tym nie będą zamieszczane teksty, które nie spełniają wymogów przedstawionych w statusie.